Elérhetőség:

Telefon: 06 70 949 51 62
E-mail: boldoczki1@gmail.com

Árak:

1 fő esetén: 10.000 Ft / éj (10.000 Ft / fő / éj)
2 fő esetén: 10.000 Ft / éj (5000 Ft / fő / éj)
3 fő esetén: 13.500 Ft / éj (4.500 Ft / fő / éj)
4 fő esetén: 16.000 Ft / éj (4.000 Ft / fő / éj)
5 fő esetén: 20.000 Ft / éj (4.000 Ft / fő / éj)

Hétvégén 1.000 Ft felárat számítunk fel.

Fizetési lehetőségek:

Készpénz
OTP, K&H és MKB SZ.É.P. kártya

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Fészek / Vécsey APARTMANOK
Általános rendelkezések
Boldoczki János (székhely címe: 5600 Békéscsaba adószám: 79229531-1-24 email:
boldoczki1@gmail.com, telefon: +36(70)9495162) (a továbbiakban: Szolgáltató,
Adatkezelő), alá veti magát a következő tájékoztatónak.
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint
az alábbi tájékoztatást adom.
A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. Az
Ügyfél a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve
kötelezőnek fogadja el a jelen rendelkezéseket.
A szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok
körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés
alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak
érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a
tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi
feldolgozása, illetőleg kezelése során.
Jelen adatvédelmi szabályozás a Szolgáltató által a
https: bekescsaba-szallas.hu
internetes oldalon és a kapcsolódó közösségi oldalakon (továbbiakban:
weboldalakon), valamint a telephelyén, mint szálláshelyen alkalmazott adatvédelmi
és adatkezelési elveket rögzíti és erről közérthető formában az ügyfeleket
tájékoztatja. Az adatvédelmi szabályzat kizárólag a szállásadói tevékenységgel
összefüggésben értelmezhető.
1. Értelmező rendelkezések
1.1. Adatkezelő:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó
döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
1.2. Adatkezelés:
Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására
alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
1.3. Személyes adat:
Azonosított vagy azonosítható természetes személyre (“érintett”) vonatkozó bármely
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező
alapján azonosítható;
1.4. Hozzájárulás:

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
1.5. Adatfeldolgozás:
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,függetlenül
a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
1.6. Adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése
alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.
1.7. Érintett:
bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható természetes személy.
2. Az adatkezelő és elérhetőségei:
Név: Boldoczki János Székhely: 5600 Békéscsaba Északi sor 4.
3. Adatkezelések
Jelen szabályzat kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed
ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek
vonatkozásában értelmezhetők.
3.1 Weboldal
A bekescsaba-szallas..hu weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t –
apró információcsomagot, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző
visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – küldünk
az Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható
lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása érdekében, valamint
statisztikai célból működnek.
1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok,
időpontok
2. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
3. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon
követése.
4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
Süti típusa  (session: PHPSESSID) jogos érdek, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont
(munkamenet cookie) azonosítja a bejelentkezett felhasználó számítógépét A
vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak _ga, 1P_JAR, ANID,
APISID, CONSENT HSID, NID, SAPISID, SID, SIDCC, SSID, OTZ (Google cookie a
Google Maps szolgáltatáshoz) hozzájárulás, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) A Google
Maps térkép megjelenítésére és hozzákapcsolódó szolgáltatásokhoz szükséges. 1
perc-21 év
5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k
használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek
lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében
általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
7. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben
a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton
keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által
kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához
a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. 8. Ebben az esetben az adatkezelés

jogalapja: jogos érdek, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. További cookie
használat, ill. harmadik fél által elhelyezett cookie-k esetében az adatkezelés
jogalapja: hozzájárulás, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
Google Maps használata
Weboldalunkon Google Maps (API) szolgáltatást használunk, amelyet Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) szolgáltató
biztosít. A Google Maps egy webes szolgáltatás interaktív térképek megjelenítésére,
a földrajzi információk vizuális bemutatása érdekében. Már azoknak az oldalaknak a
meglátogatásakor is, amelyek kapcsolódnak a Google Maps térképeihez, információk
jutnak el a Google USAban található szerverére arról, hogy Ön használta
weboldalunkat (pl. az Ön IP-címe) és azt ott tárolják. Ez attól függetlenül megtörténik,
hogy a Google biztosít-e egy olyan felhasználói fiókot, amelyen keresztül
bejelentkezett, vagy nincs felhasználói fiókja. Amennyiben Ön be van jelentkezve a
Google szolgáltatásába, akkor adatait közvetlenül a fiókhoz rendelik hozzá.
Ha nem kívánja a profiljához való társítást a Google által, a nyomógomb aktiválása
előtt ki kell jelentkeznie. a Google az Ön adatait (még a be nem jelentkezett
felhasználóknál is) felhasználói profilként tárolja és kiértékeli. Az ilyen kiértékelés
különösen a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint a Google személyre szabott
reklám bejátszására, piackutatás és/vagy a weblap igényeknek megfelelő
kialakítására irányuló jogos érdeke alapján történik.
Önnek joga van kifogással élni ilyen felhasználói profilok létrehozása ellen, miközben
ennek a jognak a gyakorlásához a Google-hoz kell fordulnia. Az USA székhelyű
Google LLC a “Privacy Shield” EU-USA Adatvédelmi egyezmény szerinti tanúsítással
rendelkezik, amely biztosítja az EU-ban érvényes adatvédelmi szint betartását. Ha
Ön nem ért egyet azzal, hogy a jövőben Google Maps használatának keretein belül
az Ön adatait a Google részére átadják, akkor lehetősége van arra, hogy a Google
Maps webes szolgáltatását teljes mértékben kiiktassa úgy, hogy böngészőjében
kikapcsolja a JavaScript alkalmazását. Ekkor a Google Maps és így ezen a honlapon
a térképek megjelenítése nem használható.
A Google felhasználási feltételeiben a
https://www.google.hu/intl/hu/policies/terms/regional.html linken tekinthet be, a
Google Maps kiegészítő felhasználási feltételeit pedig ezen a linken találja:
https://www.google.com/intl/hu_US/help/terms_maps.html.
A Google Maps használatával összefüggő adatvédelemről részletes információt talál
a Google honlapján (“Google Privacy Policy”):
https://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/
3.2 Nyilvántartási kötelezettség, idegenforgalmi adó nyilvántartó könyv
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:  Név  Lakcím  Születési hely, dátum
 Személyi igazolványszám  Érkezés dátuma  Távozás dátuma  Aláírás 2. Az
érintettek köre: A Szolgáltató apartmanjait, mint szálláshelyet igénybe vevő
valamennyi érintett. 3. Az adatkezelés célja: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény 46. § (8) bekezdésében előírt – nyilvántartásként meghatározott
adattartalmú és formátumú – Idegenforgalmi adó nyilvántartó könyv vezetése. 4. Az
adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a jogszabályi előírás
alapján kötelezően kezelendő adatokat a jogszabályban előírt határidőig őrizzük. 5.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes
adatokat csak az adatkezelő és Békéscsaba Város Önkormányzata Képviselő-
testületének ide vonatkozó önkormányzati rendeletének megfelelően Békéscsaba
Város Önkormányzatának adóhatósága kezelheti. 6. Az érintettek adatkezeléssel
kapcsolatos jogainak ismertetése: • az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá

vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz. 7.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez szükséges, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja
3.3 Számlázás
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:  Számlázási név  Számlázási cím 2.
Az érintettek köre: A Szolgáltató apartmanjait, mint szálláshelyet igénybe vevő
valamennyi érintett. 3. Az adatkezelés célja: A számviteli jogszabályoknak megfelelő
számlák kiállítása. 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év. 5. Az
adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes
adatokat csak az adatkezelő kezelheti. 6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos
jogainak ismertetése: • az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz. 7.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez szükséges, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja,
illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény 13/A. § (3) bekezdése.
3.4 Könyvelési feladatok
. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:  Név  Lakcím  Születési hely, dátum
 Személyi igazolványszám  Érkezés dátuma  Távozás dátuma  Számlázási név 
Számlázási cím
2. Az érintettek köre: A Szolgáltató apartmanjait , mint szálláshelyet igénybe vevő
valamennyi érintett. 3. Az adatkezelés célja: könyvelési feladatok 4. Az adatkezelés
időtartama, az adatok törlésének határideje: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
169. § (2) bekezdése alapján 8 év. 5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges
adatkezelők személye: a személyes adatokat csak az adatkezelő és a könyvelő, mint
adatfeldolgozó kezelheti. 6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak
ismertetése:
• az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az
érintettnek joga van az adathordozhatósághoz. 7. Az adatkezelés jogalapja: az
adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges ,
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
3.5 Kapcsolattartás
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:  Név  Telefonszám 2. Az érintettek
köre: A Szolgáltató apartmanjait , mint szálláshelyet igénybe vevő valamennyi
érintett. 3. Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás 4. Az adatkezelés időtartama, az
adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig tart. 5. Az adatok
megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat
csak az adatkezelő kezelheti. 6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak
ismertetése: • az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a
hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához. 7. Az adatkezelés
jogalapja: az érintett hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont.

c. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapja. d. Ön jogosult arra, hogy
kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan
személyes adatait. e. Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.
4.2 Közösségi oldalak
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook, Google+, Twitter, Pinterest,
Youtube, Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó
nyilvános profilképe.
2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook, Google+,
Twitter, Pinterest, Youtube, Instagram stb. közösségi oldalakon, és “lájkolta” a
weboldalt.
3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek,
termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve
“lájkolása”, népszerűsítése.
4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok
megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek
adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok
kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon
tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az
adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási
lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai
kezeléséhez a közösségi oldalakon.
4.3 Könyvelés és bérszámfejtés
4. Az érintettek köre: A Szolgáltató apartmanjait, mint szálláshelyet igénybe vevő
valamennyi érintett. 5. Az adatkezelés célja: Könyvelési és bérszámfejtési feladatok
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló
2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év. 7. Az adatfeldolgozás
jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus
kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3)
bekezdése. 8. Az érintett jogai: a. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről, b.
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel
kapcsolatos valamennyi információhoz. c. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó
személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja. d. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait. e. Ön tiltakozhat a személyes
adatainak kezelése ellen.
4.4 Számlázás – online számlázó szoftver használata
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Számlázási feladatok ellátása 2.
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, számlázási név, számlázási cím
4. Az érintettek köre: A Szolgáltató apartmanjait, mint szálláshelyet igénybe vevő
valamennyi érintett. 5. Az adatkezelés célja: Számlázási feladatok 6. Az adatkezelés
időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
169. § (2) bekezdése alapján 8 év. 7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 8. Az érintett jogai: a. Ön

tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről, b. Ön jogosult arra, hogy az
adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi
információhoz. c. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. d. Ön jogosult
arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a
pontatlan személyes adatait. e. Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.
5. Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések
1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne
fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon,
e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel. 2. Adatkezelő a
beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat
az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes
adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli. 3. E
tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk
tájékoztatást. 4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály
felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles
tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre
bocsátására. 5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az
a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan
mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül
szükséges.
6. Az érintettek jogai
1. A hozzáférés joga Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon
arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha
ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a
rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
2. A helyesbítéshez való jog Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes
adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a
hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését.
3. A törléshez való jog Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő
pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan
késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.
4. Az elfeledtetéshez való jog Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes
adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek
figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai
intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő
adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató
linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog Ön jogosult arra, hogy kérésére az
adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát; • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok
törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy

védelméhez; • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos
indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.
6. Az adathordozhatósághoz való jog Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön
által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra,
hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta (…)
7. A tiltakozáshoz való jog Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos
okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ideértve az
említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén Ha a személyes adatok kezelése
közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor
tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen,
ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő
kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást Ön jogosult
arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna
vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az előző bekezdés nem
alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
• Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges; • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami
jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek
védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy • Ön kifejezett
hozzájárulásán alapul.
7. Adatbiztonság
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a
megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és
céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó
valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és
szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének
megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:
a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; b) a személyes adatok
kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének
biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; c) fizikai vagy
műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való
hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; d)
az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési
intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére
szolgáló eljárást.
Az e-mailben történő kapcsolattartás során a személyes adatokat a levelezőrendszer
tárolja, amely számítógépről és telefonról is elérhető. Megfelelő intézkedésekkel
gondoskodunk arról, hogy a
személyes adatokat védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok
jogosulatlan megváltoztatása ellen. Rendszeres biztonsági adatmentés a tárhely
szolgáltatáshoz tartozik.

A személyes adatok tárolása Boldoczki János tulajdonában lévő és kizárólagos
használatban álló számítógépeken, telefonon és a tárhelyen történik. A
számítógépek és telefon használata jelszó védett. A tárhelyre és a weblap
adminisztrációs felületére történő belépés felhasználónévvel és jelszóval lehetséges,
amelyet az adatkezelő ismer.
A papír alapú adattárolás tekintetében az adatkezelő kizárólagos használatában lévő
határidőnapló szerepel, melyben telefonszámokat tárol, valamint az idegenforgalmi
adó nyilvántartó könyv, melyet illetéktelenektől elzárva tart. A személyes adatokat
tartalmazó bejelentő lapok, számlatömbök tárolása szintén zárható helyen történik.
A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a z Adatkezelő az
alábbi intézkedéseket alkalmazza:
 az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet
hozzá, más számára fel nem tárhatóak;  a dokumentumokat jól zárható, száraz,
vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben helyezi el;  a folyamatos aktív
kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá;  az Adatkezelő a
nap folyamán csak úgy hagyhatja el az olyan helyiséget, ahol adatkezelés zajlik,
hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az irodát bezárja;  az Adatkezelő a
munkavégzés befejeztével a papíralapú adathordozót elzárja;
Biztonságos adatátviteli csatornával működtetjük a www.bekescsaba-szallas.hu
weboldalt: SSL tanúsítvánnyal, HTTPS protokoll használattal. HTTPS kapcsolat
esetében, ha a felhasználónak személyes adatot kell megadnia adatbeviteli űrlapon
keresztül, a felhasználó és a fogadó számítógép közötti kommunikáció egy titkosított
csatornán keresztül, speciális kódolással folyik. Így minimálisra tehető az, hogy ezek
a személyes információk adathalászat áldozatául essenek.
8. AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az
adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a
további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni
kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy
tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő
esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
• az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott
végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok
tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a
titkosítás alkalmazása -, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem
jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; • az adatkezelő
az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek
biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a
továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; • a tájékoztatás aránytalan
erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan
közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell
hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a
felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens

valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását. 9.
ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK
Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha
lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására
jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az
adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72
órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
10. PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon:
+36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu